Κέντρο Δεδομένων Βουτων

Το Κέντρο Δεδομένων (Datacenter) Βουτών του Πανεπιστημίου Κρήτης φιλοξενείται στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου. 

Δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με σύγχρονο, οικονομικό και αποδοτικό τρόπο υιοθετώντας το μοντέλο ευέλικτων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud).  

Ειδικότερα, ο χώρος στον οποίο φιλοξενείται Κέντρο Δεδομένων Βουτών διαθέτει: 

 • ανυψωμένο δάπεδο με ενδοδαπέδιο εφεδρικό σύστημα κλιματισμού  

 • ικριώματα με εσωτερική καλωδίωση χαλκού Κατηγορίας 6 και οπτικών ινών  

 • σύστημα πυρασφάλειας και σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών 

 • σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

 • ζεύγος εφεδρικών συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), τα οποία τροφοδοτούνται από την ΔΕΗ και υποστηρίζονται από ηλεκτρογεννήτρια. 

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε να υπάρχει εφεδρεία σε όλα τα κομβικά συστήματα, όπως UPS, κλιματισμός, δικτυακές παροχές. 

Υπολογιστικός εξοπλισμός 

Οι εξυπηρετητές του Κέντρου Δεδομένων Βουτών, μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

 • Μεμονωμένους εξυπηρετητές, οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε κατάλληλα διαμορφωμένα ικριώματα και εξυπηρετούν εξειδικευμένες υπηρεσίες 

 • συστοιχίες εξυπηρετητών για εικονικές υποδομές βασισμένες σε VMware 

 • συστοιχίες εξυπηρετητών για εικονικές υποδομές βασισμένες σε open-source εργαλεία. 

  Το μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Δεδομένων Βουτών, παρέχεται μέσω της υποδομής VMware, η οποία βασίζεται σε συστήματα με ικανοποιητικούς πόρους μνήμης, επεξεργαστικής ισχύος και δικτύου για να εξυπηρετήσουν μεγάλο φορτίο εικονικών εξυπηρετητών (virtual machines). Διαθέτουν πλεονασματικά στοιχεία (τροφοδοτικά, ανεμιστήρες, κάρτες δικτύου) ώστε να παραμένουν σε λειτουργία σε περίπτωση μεμονωμένης αστοχίας υλικού. 

Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα υπηρεσιών, φυλάσσονται με ασφάλεια σε ειδικά συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Ξεχωρίζουν οι ακόλουθες κατηγορίες: 

 • κεντρικό σύστημα αποθήκευσης βασισμένο σε all flash δίσκους 

 • σύστημα αποθήκευσης βασισμένο σε hybrid τεχνολογία. 

Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας 

  Tο σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είτε σε κασέτες, για περιπτώσεις οι οποίες δεν απαιτούν άμεση επαναφορά των συστημάτων, είτε σε δίσκους, και χρησιμοποιείται για το λειτουργικό Backup της υποδομής και των κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εικονικές Υποδομές (virtualization) 

  Οι εικονικές υποδομές του Κέντρου Δεδομένων Βουτών, εξυπηρετούν το σύνολο των υπολογιστικών και αποθηκευτικών αναγκών της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως οι υπηρεσίες βιβλιοθήκης, το φοιτητολόγιο κ.α., καθώς και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού. Ακόμα, στις υποδομές αυτές, φιλοξενούνται οι κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες βίντεο και τηλεδιάσκεψης, IP τηλεφωνίας αλλά και η κεντρική υπηρεσία Email του ιδρύματος. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, χρησιμοποιούν υπολογιστικά συστήματα μέσω της πλατφόρμας VMware, η οποία παρέχει πολλές δυνατότητες όπως: 

 • βέλτιστη διαχείριση υπολογιστικών πόρων, μνήμης και disk I/O των εικονικών εξυπηρετητών,  

 • διαμοιρασμό μνήμης ανάμεσα σε εικονικές μηχανές ίδιου λειτουργικού συστήματος,  

 • "ζωντανή" μετακίνηση εικονικών μηχανών σε άλλο εξυπηρετητή χωρίς διακοπή λειτουργίας,  

 • έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση σφαλμάτων της υποδομής,  

 • απομακρυσμένη πρόσβαση σε επίπεδο "κονσόλας" σαν να υπήρχε φυσική πρόσβαση στον εξυπηρετητή,  

 • συνεργασία με το σύστημα αποθηκευτικού χώρου για στιγμιαία και αξιόπιστα αντίγραφα ασφαλείας,  

 • εύχρηστα και παραμετροποιήσιμα στατιστικά για κάθε εικονική μηχανή.  

Επιπλέον, οι υπηρεσίες εικονικοποίησης, απευθύνονται και σε εξωτερικούς φορείς στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην βιωσιμότητα του ίδιου του Κέντρου.