Προσωπικό

12 12 Μόνιμα μέλη
4 4 ΕΤΕΠ
6 6 Συμβασιούχοι
4 4 Συνεργαζόμενοι