Απόφαση Συγκλήτου

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 443η/15.10.2020)