Κεντρική Ιδρυματική πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr

Περιγραφή υπηρεσίας 

Η υπηρεσία προσφέρεται μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης μάθησης το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle (https://moodle.org/). Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.uoc.gr . 

Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα διαμορφώνεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να το δομήσει κατάλληλα, να αναρτήσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές και να οργανώσει δραστηριότητες για τους φοιτητές, ατομικές ή ομαδικές. Μέσω της χρήσης των δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί η επικοινωνία και οι ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα μάθημα και πέρα από το αμφιθέατρο. 

Αναλυτικότερα, σε κάθε ηλεκτρονικό μάθημα δίνονται οι εξής δυνατότητες: 

 • Ανάρτηση και διάθεση εκπαιδευτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού, παραπομπών και βιβλιογραφίας, σχετικών με το μάθημα σε μορφή κειμένου, παρουσίασης διαφανειών ή άλλου τύπου. 
 • Ανάρτηση και διάθεση πολυμεσικού υλικού σε μορφή βίντεο, εικόνας. 
 • Δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικών με το μάθημα (όπως, ενδεικτικά, αναβολή διάλεξης, παράταση προθεσμίας υποβολής ασκήσεων κ.λπ.).  
 • Ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών των φοιτητών. 
 • Προετοιμασία, διάθεση τεστ πολλαπλών επιλογών με ποικίλες δυνατότητες (επεξήγηση σωστών και λάθος απαντήσεων, αυτόματη διόρθωση κ.λπ.) 
 • Οργάνωση συζητήσεων μεταξύ των φοιτητών, ή μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, είτε σε πραγματικό χρόνο (chat) είτε ασύγχρονα (forum). 
 • Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες ευνοούν τις συνεργασίες όπως η δημιουργία wiki, η εμπλοκή των φοιτητών στην αξιολόγηση των εργασιών συμφοιτητών τους (peer assessment), δημιουργία συνεργατικών συλλογών καταχωρήσεων (σαν μια βάση δεδομένων). 
 • Χρήση βοηθητικών εργαλείων για την επιλογή ομάδων, το χρονοπρογραμματισμό εργασιών/ραντεβού/εξετάσεων, ψηφοφορίες. 
 • Παρακολούθηση της συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα. Ρύθμιση συμμετοχής σε δραστηριότητες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
 • Δυνατότητες βαθμολόγησης των διαφόρων δραστηριοτήτων. 
   

Αποδέκτες της Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλα τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, είτε αυτά είναι σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επομένως αποδέκτες της υπηρεσίας είναι οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος. 

Το κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορεί να εισαχθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού του στην υπηρεσία καταλόγου του Ιδρύματος. Δηλαδή, κάνει εισαγωγή με το πανεπιστημιακό του email ως όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό. Οι καθηγητές που επιθυμούν να έχουν ένα ηλεκτρονικό μάθημα θα πρέπει να κάνουν αίτημα ώστε να αποκτήσουν τις αντίστοιχες δυνατότητες. 

Δημιουργία μαθήματος 

Για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος  από τον καθηγητή του μαθήματος στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)  

 • είτε απευθείας στον διαδικτυακό σύνδεσμο  http://helpdesk.ucnet.uoc.gr/ 
 • είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk [at] uoc [dot] gr, στο οποίο περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του μαθήματος (όνομα και κωδικός, Τμήμα). 

Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των διδασκόντων, το όνομα και τον κωδικό του μαθήματος και το Τμήμα. Επίσης, αν χρειάζεται, αναφέρονται και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί το μάθημα να είναι αντίγραφο κάποιου μαθήματος παλαιότερου έτους (του ίδιου διδάσκοντα). 

Τεχνική Υποστήριξη  

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312  ή με αποστολή email στο helpdesk@uoc.gr. 

 Πολιτική του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ηλεκτρονική Μάθηση 

Εδώ θα βρείτε το κείμενο της πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ηλεκτρονική μάθηση, η οποία εγκρίθηκε κατά την 339η/16-07-2015 Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.