Ιστορικό του Τμήματος

Η μηχανογράφηση του Π.Κ ξεκίνησε ουσιαστικά το 1992 , με την σύσταση της αντίστοιχης ομάδας στα πλαίσια του υπολογιστικού κέντρου του Π.Κ. Η προσπάθεια ήταν συνολική και αφορούσε τις οικονομικές (προϋπολογισμός, λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία, αποθήκη), διοικητικές(προσωπικό, πρωτόκολλο) υπηρεσίες τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων και έρευνας καθώς και στις γραμματείες των σχολών του Π.Κ.