Μεγέθη Υπηρεσιών Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εφαρμογών και Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών

25.000 φοιτητές
2.000 παντός τύπου προσωπικό
250 χειριστές