Προσωπικό Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εφαρμογών και Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών

Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Μόνιμος Υπάλληλος, ΠΕ Πληροφορικής - Προϊστάμενος
Ιωάννης Κοσμάς, Μόνιμος Υπάλληλος, ΠΕ Πληροφορικής
Γρηγόριος Τζανοδασκαλάκης, ΕΤΕΠ, ΠΕ Πληροφορικής
Ορφανός – Καφφετζάκης Δημήτριος, ΠΕ Πληροφορικής
Νικόλαος Παναγιωτάκης, ΙΔΟΧ, Πτυχίο Πληροφορικής