Υπηρεσίες Τμήματος Δικτυακών και υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών

Προσφερόμενες  Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

Ενσύρματη και Ασύρματη πρόσβαση, Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), Συστήματα δικτυακής ασφάλειας, Ονοματοδοσία περιοχών (DNS), Δικτυακός Εξοπλισμός, Καλωδιακές και υποστηρικτικές υποδομές
Υπολογιστικές Υπηρεσίες και Υποδομές
Παροχή εικονικών μηχανών - Server (IaaS), Φιλοξενία ιστοσελίδων, Υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικών και αποθηκευτικών χώρων, Αντίγραφα ασφαλείας για τις κεντρικές υπηρεσίες (Backup), Υπερ-υπολογιστικές υπηρεσίες (HPC), Φιλοξενία εξυπηρετητών (Colocation), Κέντρο Δεδομένων Βουτών
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας
Προηγμένες τηλεφωνικές υπηρεσίες, Αυτόματη Τηλεφωνική Γραμματεία ακαδημαϊκών τμημάτων και υπηρεσιών, Φωνητικό ταχυδρομείο, Ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος
Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης
Διασύνδεση με ομοσπονδιακές υπηρεσίες (ΑΠΕΛΛΑ, e:Presence, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος, κα), Διασύνδεση με Ιδρυματικές Υπηρεσίες (e-learn, Email, κα), Καταλόγου (LDAP) με μηχανισμούς αυτόματου συγχρονισμού με Φοιτητολόγιο
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Ιδρυματικό email, Έλεγχος για ιούς και SPAM, Webmail, Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Λοιπές Αρμοδιότητες
Εκπόνηση μελετών υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ, Πολιτικές ασφάλειας ΤΠΕ, Διαχείριση σταθμών εργασίας και ακαδημαϊκού λογισμικού, Μετρητικές διατάξεις και συστήματα επίβλεψης, καταγραφής και απεικόνισης