ΚΤΠΕ

2009:  
Το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων επανεντάσσεται στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με την με αρ. 265/19-03-2009 απόφαση της Συγκλήτου.

2014:
Το 2014, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων και με σημείο αναφοράς τη σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην οργάνωση των υπηρεσιών και των διοικητικών του διαδικασιών και, η Σύγκλητος του ΠΚ με την με αρ. 323/20-02-2014 απόφασή της ιδρύει το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής, το οποίο συγκροτείται από έξι (6) τμήματα –μονάδες (Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης, Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Οικονομίας Διαχείρισης, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορίας, Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών, Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών, Γραμματεία).
Βάσει των ανωτέρω, το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων διαδέχεται η Μονάδα –Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών που εντάσσεται στο νεοσύστατο Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ του ΠΚ.